ژانویه 25, 2021

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های …

1 min read
۰٫۴۸۶

۰٫۳۹۴

۰٫۴۰۵

سطح معناداری

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

همان طور که در جدول شماره ۱-۴-۲-۲- ملاحضه میکنید، دلیلی بر رد این ادعا که توزیع مورد نظر غیر نرمال است وجود ندارد و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه با توزیع نظری معنادار بوده است (۰۵/۰ < ρ). به عبارتی دیگر با توجه به نتایج جدول فوق چون سطح معنی داری برای تمام متغیرها کوچتر از (۰۵/۰) است. در نتیجه فرض H0 رد و فرض H1 مبتنی بر غیر نرمال بودن متغیرها مورد تأیید قرار میگیرد. لذا کلیه متغیرهای تحت بررسی دارای توزیع غیر نرمال هستند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱-۴-۳- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری:

مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامعای برای آزمون فرضیه‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۱۰۶] و متغیرهای مکنون[۱۰۷] می‌باشد. از طریق این رویکرد می‌توان قابل قبول بودن مدل‌های نظری را در جامعه‌های خاص با استفاده از داده‌های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمود. یکی از قوی‌ترین و مناسب‌ترین روش‌های تجزیه‌ و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی تجزیه ‌و تحلیل چند متغیره است، زیرا ماهیت این‌گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی‌توان آن‌ها را با شیوه دو متغیری (که هر بار تنها یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود) حل نمود(بایرن،۱۳۹۰: ۶۹). تجزیه ‌و تحلیل چند متغیره به یک ‌سری روش‌های تجزیه‌ و تحلیل اطلاق می‌شود که ویژگی اصلی آن‌ها، تجزیه ‌و تحلیل همزمان K متغیر مستقل و n متغیر وابسته است. تجزیه‌ و تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل‌سازی علّی یا مدل معادلات ساختاری، یکی از اصلی‌ترین روش‌های تجزیه ‌و تحلیل ساختارهای داده‌ای پیچیده است و به معنی تجزیه ‌و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را برهم نشان می‌دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده‌ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در یک سیستم پیچیده گردهم آمده تا پدیده‌های پیچیده را مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تقسیم می شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.

۱-۴- ۳-۱- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی (CFA):

در روش شناسی مدل معادلات ساختاری، ابتدا به ساکن لازم است تا روایی سازه[۱۰۸] مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخص شود نشانگرهای انتخاب شده برای اندازهگیری سازههای مورد نظر خود از دقت لازم برخوردار هستند. برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی (CFA[109])، استفاده می شود. به این شکل که بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار t بالاتر از ۹۶/۱ باشد. در این صورت این نشانگر از دقت لازم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت مکنون برخوردار است(قاسمی،۱۳۹۳). در تحقیق حاضر جهت بررسی اینکه هر یک سازه های تحقیق تا چه حد با نشانگرهای انتخاب شده جهت سنجش آنها دارای همسویی بودهاند از مدل اندازهگیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی به تفکیک متغیرهای چهار فرضیه اصلی تحقیق استفاده شد. در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیل ها و نیز نتایج تحلیلی عاملی تأییدی ارائه می شود. خاطرنشان می شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح[۱۱۰] ارائه شده در نرم افزار Amos ایجاد شده است.

۱-۴-۳-۱-۱- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی:

متغیر محیط سازمانی به تفکیک ابعاد آن به استفاده از مدل تحلیل عاملی مورد سنجش قرار گرفته که مدل اصلاح شده آن در نمودار۱-۴-۳-۱-۱- ارائه شده است.
سوال۲۱ ۱
سوال۲۲ ۲
سوال۲۳ ۳
۰٫۷۰
۰٫۷۷
۰٫۷۵
۰٫۷۵
۰٫۷۳
۰٫۶۷
محیط سازمانی
خطا۱
سوال۲۴ ۳
۰٫۷۳
۰٫۷۹
خطا۲
خطا۳

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.