ژانویه 21, 2021

تحقیق – پایان نامه – مقاله و پروژه

1 min read

۳-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد................................................................................................................۶۲۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث....................................................................................................................................۶۲ب‌- حقوق پیمانکار................................................................................................................................................................................۶۳۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد........................................................................................................................................................۶۳۲-دریافت...

1 min read

الف-اصل حاکمیت قانون......................................................................................................................................................................۴۶ب-اصل تشریفاتی بودن.......................................................................................................................................................................۴۶ج-اصل تامین منافع عمومی...............................................................................................................................................................۴۷د-اصل برتری اراده طرف دولتی........................................................................................................................................................۴۷مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد....................................................................................................................................................۴۸گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد...................................................................................................................................۴۸الف-...

1 min read

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد................................................................................................................................۲۵۱- طبقه بندی معاملات......................................................................................................................................................................۲۵۱(معاملات کوچک(جزئی)................................................................................................................................................................۲۶۲)معاملات متوسط.............................................................................................................................................................................۲۶۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه...

1 min read

۲-۵-۱-نقش سازمانهای بخش دولتیسرمایه اجتماعی در یک جامعه به شدت متاثر از عملکرد دستگاههای دولتی است مهمترین عوامل عملکردی دستگاههای...

1 min read

باورها یاعقاید هنجاریهنجارهای ذهنی(بازی،۲۰۱۲؛ ۱۸۷-۲۰۱). ۲-۱۹-۵- تئوری انتشار نوآوریها: اورت ام راجرز در سال ۱۹۶۲ تئوری انتشار نوآوریها را ارائه نمود....

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.