ژانویه 18, 2021

آموزش مهارت

1 min read

تأثیرآموزش مهارت ارتباط مؤثر بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟تأثیرآموزش مهارت جرأتمندی بر ابعاد سازگاری اجتماعی چگونه است؟۳۷-۲- فرضیههای اصلی...

1 min read

جلسه هشتم ارزیابی از کارگاه هدف: دریافت بازخوردروش: اجرای پس آزمون جلسه نهم ارزیابی از پایداری اثربخشی برنامه هدف: دریافت بازخوردروش: اجرای آزمون در...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.