ژانویه 26, 2021

مزایده

1 min read

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد................................................................................................................................۲۵۱- طبقه بندی معاملات......................................................................................................................................................................۲۵۱(معاملات کوچک(جزئی)................................................................................................................................................................۲۶۲)معاملات متوسط.............................................................................................................................................................................۲۶۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه...

1 min read

الف-اصل حاکمیت قانون......................................................................................................................................................................۴۶ب-اصل تشریفاتی بودن.......................................................................................................................................................................۴۶ج-اصل تامین منافع عمومی...............................................................................................................................................................۴۷د-اصل برتری اراده طرف دولتی........................................................................................................................................................۴۷مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد....................................................................................................................................................۴۸گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد...................................................................................................................................۴۸الف-...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.