ژانویه 22, 2021

منابع مالی

1 min read

الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد................................................................................................................................۲۵۱- طبقه بندی معاملات......................................................................................................................................................................۲۵۱(معاملات کوچک(جزئی)................................................................................................................................................................۲۶۲)معاملات متوسط.............................................................................................................................................................................۲۶۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.