ژانویه 19, 2021

مورفولوژیک

1 min read

۵۲۸/۰-** سطح برگ ۱۰۸/۰- ns ۵۵۱/۰-** ۳۳۶/۰ ns نسبت سدیم به پتاسیم ۸۲۹/۰-** ۷۴۴/۰** ۰۵۶/۰- ns ns ،*، **: به ترتیب غیرمعنی‎دار و...

1 min read

۳-۶-تجزیه و تحلیل دادهها:برای انجام تجزیه و تحلیل آماری نیز از نرم افزار آماری ۱۹SPSS استفاده شد. ابتدا توزیع نرمال داده‌ها به...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.