ژانویه 20, 2021

یادگیری سازمانی

1 min read

خلق دانش جدیدتبدیلدانشنگهداری دانشنمودار شماره ۲-۴ مدل عمومی دانش در سازمان(نیومن ، کونارد،  (۳:۱۹۹۹۱٫ایجاد دانش : این مرحله در بر گیرنده فعالیت...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.