دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دادا
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی
عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسن شمسینی غیاثوند
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فاضل فیضی
نگارش:
محمدباقر فرهند
اردیبهشت ماه 1394

تقدیم به:
همسر عزیز و مهربانم
که در فراهم نمودن امکانات تحصیل من، از هیچ چیزی دریغ نکرد که کمترین آن دعای خیری بود که همواره در تمام مسیر تحصیل بدرقه راهم بود و سپس به همه اعضاء خانواده ام بالاخص مادر بزرگوارم که با سختی فراوان امروز ثمره دسترنج خود را می بیند . همچنین به همه تلاشگرانی که برای رسیدن ایران به سرزمین امیدهای بی پایان برای زندگی جان خود را فدای فردای نسل ما می کنند .

سپاسگذاری:
تدوین این پایان نامه مرهون بهره گیری از محضر استادان علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در طول سالهای تحصیل بوده است. قبل از هرچیز مراتب سپاس و قدردانی خود را از استاد راهنما جناب آقای دکتر حسن شمسینی غیاثوند و استاد مشاور جناب آقای دکتر فاضل فیضی و راهنمایی های جناب آقای دکتر محمد شیرخانی ، خانم دکتر پریچهر شاهسوند بغدادی ، دکتر میرابراهیم صدیق و دکتر مرتضی طلایی که در تدوین پایان نامه از ایده ها و نظریّات و دانش ژرف این بزرگواران بهره مند بودم، اعلام می دارم. در واقع انجام و تدوین این پایان نامه بدون همکاری و راهنمائی های ارزنده این اساتید گرامی میسّر نبوده و از این رو مراتب تشکر خود را به محضر آنان تقدیم می نمایم.
همچنین از همکاران و دوستان عزیزم آقایان روح اله قیصری ، سید مازیار علوی ، بهروز شیخ رودی و احمد خیری در کنار سرکار خانم فائزه دولتی کمال تشکر را دارم که کمک های آنها به هر نوع در هر مرحله از تدوین این پایان نامه، بسیار مهم و حیاتی بوده است.

چکیده
کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح شهر تهران پرداخت.
کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

فهرست مطالب
عنوان مطلبصفحهچکیده 5فصل اول – کلیات101- مقدمه 111-2 – طرح مساله111-3- پیشینه تحقیق141-4 – سوال 241-5 – فرضیه 241-6 – اهداف تحقیق251-7- تعریف مفاهیم261-7-1- جامعه مدنی261-7-2- سرمایه اجتماعی 271-7-3- حکمرانی خوب 271-7-4- سازمان های مردم نهاد 281-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29الف – نوع و روش تحقیق 30ب- روش گردآوری اطلاعات 30پ- ابزار گردآوری اطلاعات 30ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 311-9 سازماندهی تحقیق 31فصل دوم – چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب332-1 مقدمه 342-2 – سازمان های غیردولتی 342- 3- تعریف جامعه مدنی 402-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 452-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 452-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی 482-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 482-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 502-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 502-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 512-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 512-5 – حکمرانی و ابعاد آن532-5-1- تعاریف حکمرانی542-5-2 – سطوح حکمرانی562-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری562-7 – نظریات حکمرانی خوب582-8 – شاخص های حکمرانی خوب592-8-1- مشارکت پذیری602-8-2- وفاق عمومی هدفمند602-8-3- شفافیت612-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری612-8-6- کارایی و اثر بخشی612-8-7- تساوی و برابری622-8-8- حاکمیت قانون622-8-9- کنترل فساد622-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 642-9-1- حکمرانی خوب شهری672-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری682-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 692-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری702- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی712-11- اهداف حکمرانی خوب شهری722-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی732-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش77فصل سوم – کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها873-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 791-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت793-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 802-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 813-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 833-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب 873-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 893-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 893-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 893-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 903-5-1-3- مشاوره به حکومت 903-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 913-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 923-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 923-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 933-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 943-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 953-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی 963-5 -2- موانع ساختاری 973-5-2-1 – مانع فرهنگی 973-5-2-2 – مانع سیاسی 973-5-1-3- مانع قانونی 983-5-2-4 – مانع اقتصادی 993-5-3 – موانع شکلی993-5-3-1 – موانع درونی 99الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف100ب- ضعف مدیریت 100پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102ج- همسویی با دولت 102چ-ضعف عضو پذیری103ح- محدودیت منابع مالی 103خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی1043-5-4 – موانع بیرونی 1043-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 1043-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 1053-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 1053-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105فصل چهارم – روش شناسی 1074-1- روش پژوهش 1084-2- متغییرهای پژوهش 108الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 1124-3- جامعه آماری1124- 4- تعیین حجم نمونه 1134-5- روش نمونه گیری 1134-6- شیوه نمونه گیری 1144-7- روش گرداوری اطلاعات 1154-8- ابزار گردآوری داده ها 118- اعتبار و دقت اندازه گیری 118- پایایی تحقیق119- اعتبار تحقیق 1194-9- قلمرو تحقیق120- قلمرو موضوعی 120- قلمرو مکانی 120- قلمرو زمانی 1204-10- مدل تحلیلی پژوهش 121فصل پنجم – تجزیه و تجلیل اطلاعات 1225-1 داده کاوی پرسشنامه 1255-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152فهرست منابع و ماخذ 158
فصل اول
کلیات
1- 1 مقدمه
هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد . در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .
از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .
1-2 طرح مساله
سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)
در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.
دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.
سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروههای همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .
ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.
از منظر دیگر امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.
شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286).
در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.
1-3 پیشینه تحقیق
عنوان تحقیق: نقش سازمان هاي مردم نهاد و رهبران محلي در توسعه روستايي نمونه موردي: بندر لافت
نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ايران) -1390
چکیده: مشارکت مردم در طرح هاي توسعه، موضوعي است که در سال هاي اخير مورد توجه بسيار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصي نيز در اين مورد به نظريه پردازي پرداخته و تعاريف، فرضيه ها و روش هاي مختلفي ارايه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذينفع و مخاطبين برنامه هاي عمراني مطرح اند، همفکري، همکاري و مشارکت آنان در فرايند تهيه و اجراي اين برنامه ها از اهميت به سزايي برخوردار بوده و بسيار سودمند است. به دليل ويژگي هاي حاکم بر جامعه روستايي، به ويژه انسجام اجتماعي، غناي فرهنگي و ظرفيت هاي کالبدي، و با توجه به زمينه مشارکت ميان روستاييان، اين امر به مثابه امري ضروري و اجتناب ناپذير تلقي شده و مي تواند به عنوان راهبردي اصلي در توسعه اجتماعي، اقتصادي و کالبدي روستاها مطرح گردد. اين در حالي است که در واقعيت و در مقام عمل، برنامه ريزي، طراحي و اجراي پروژه هاي مختلف در روستاها يا به طور کلي بدون مشارکت مردم روستا انجام مي شود و يا مشارکت به معناي واقعي در آن صورت نمي پذيرد و در خوش بينانه ترين حالت، با استفاده از مشارکت شعاري از مردم استفاده ابزاري صورت مي گيرد. در عين حال مشارکت فعال روستاييان در برنامه هاي توسعه کالبدي روستاهايشان رويکردي مهم در راستاي بها دادن به نقش مردم است که توان بخشي و ابتکار عمل خود روستاييان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نيازهايشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتي که مشارکت مردم در روند برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي عمران روستايي تلاشي جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگي نهادهاي مردمي سازمان يافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ايجاد همدلي و همبستگي بين مردم را فراهم مي نمايد، زمينه ساز توسعه روستايي با سرعت بيشتر و ابعاد وسيع تر و کاراتر است. تحقق اين امر نيازمند شناخت جامع از روش ها و زمينه هاي مشارکت مردم روستاها در فرايند عمران روستاها و ظرفيت هايي است که جز با نگاه دقيق در مقياس محلي و خرد، قابل بهره برداري نيستند. در اين مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ويژگي هاي مشارکت مردمي، نقش سازمان هاي مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسي شده و حضور اين نهادها در اين راستا لازم و اجتناب ناپذير معرفي گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مباني نظري مشارکت و بيان اهداف و روش هاي آن، ويژگي هاي مشارکت مردمي از خلال ادبيات مشارکت و از زبان متخصصين و صاحبنظران اين موضوع تبيين مي گردد. بخش دوم مقاله نيز به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد و چگونگي تجلي مشارکت مردمي در بندر لافت اختصاص يافته و تجربه برنامه ريزي توسعه و طراحي کالبدي در بخش هايي از اين روستا توصيف گرديده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاري و تبيين سياست هاي توسعه روستايي را توامان و ضروري معرفي نموده و اين واقعيت را خاطرنشان نمايد که به رغم آنکه روستائيان ما هنوز وارد سطوح بالاي مشارکت مانند خودانگيختگي نشده اند، اما دربسياري از جوامع روستايي ظرفيت ارزشمند و بالايي جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گيري از آن سرعت و کيفيت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.
عنوان تحقیق: بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد
نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) – 1390
چکیده: هدف تحقيق پيمايشي حاضر، بررسي سرمايه اجتماعي با تاکيد بر نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد بود، است.روش: جامعه آماري شامل كليه معتادين شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضويت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT) و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادين در حال بهبودي بود كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بود. تحقيق از طريق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس يافته هاي چارچوب نظري طراحي و تنظيم گرديد.
نتايج: نتايج حاصل از تحليل مانكوا نشان داد كه بين نمونه هاي درماني در شاخص هاي اعتماد رسمي، اعتماد غير رسمي، اعتماد کلي، مشارکت و سرمايه اجتماعي بين گروهي تفاوتي وجود ندارد .(P>.05) ليکن در اعتماد تعميم يافته، سرمايه اجتماعي درون گروهي و سرمايه اجتماعي کلي (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتي بين نمونه هاي درماني مردم نهاد و مراکز خصوصي ترک اعتياد وجود دارد. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش بر نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشگيري از اعتياد و راهکارهاي پيشگيرانه با رويکردهاي اجتماعي تاکيد دارد.
عنوان تحقیق : نقش سازمان هاي مردم نهاد براي مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: بافت فرسوده بخش مرکزي شهر اهواز
نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392
چکیده: وسعت بالاي بافت هاي فرسوده شهري و آسيب پذير بودن اين بافت ها از يک سو، و نوسازي آن ها از سوي ديگر، بحث مشارکت شهروندان را به يکي از مسائل اساسي در اين حوزه شهرسازي تبديل کرده است، در همين راستا سازمان هاي مردم نهاد به عنوان اهرم جديدي براي ارتقاي ميزان مشارکت در بازسازي بافت هاي فرسوده و جايگزيني براي بخش دولتي در ارائه خدمات محسوب مي شوند. اين پژوهش با هدف ارزيابي نقش سازمان هاي مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازي و بهسازي بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنين، به دنبال بررسي ارائه الگوهاي مشارکت و نهادهاي مردمي در تجديد حيات دوباره بافت هاي فرسوده شهري است. بيشترين تاکيد آن بر روي متغيرهاي رضايت، نهادهاي مردمي، موانع اجتماعي و فرهنگي و درآمد مي باشد. روش تحقيق از نوع پيمايشي و شيوه نمونه گيري آن نيز به صورت تصادفي است. همچنين، جامعه آماري، ساکنان بافت مرکزي اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعيت داشته است. از اين تعداد جمعيت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طريق فرمول کوکران تعيين شده است. سپس بر اساس آزمون هاي خي دو و ضريب همبستگي کندال فرضيه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پايان، نتايج نشان مي دهد که تقويت ارزش هاي فرهنگي و قومي منجر به تقويت مشارکت و فعال کردن سازمان هاي مردم نهاد در نوسازي و بهسازي بخش مرکزي اهواز خواهد شد. عدم شکل گيري نهادهاي مردي همراه با تحولات اجتماعي و قومي مردم در سال هاي اخير باعث شده است که جريان مشارکت در بهسازي و نوسازي محله رو به کاهش بگذارد.
عنوان تحقیق: الگوي تعاملي توانمندسازي از طريق مشارکت هاي اجتماعي در کميته امداد امام خميني (ره) با رويکرد مسجد محوري
نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391
چکیده: در اين نوشتار، ضمن بررسي مشاهدات ميداني و مصاحبه و نظرخواهي از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمايتي کشور با توجه به مبناي سازماندهي منطقه اي و جغرافيايي که لازمه شناسايي دقيق نيازمندان و توانمندسازي و خوداتکايي ايشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهينه از ظرفيتها و تجربه هاي خيريه هاي موجود به ايجاد يا تقويت گونه هاي جديدي از سازمانهاي مردم نهاد شامل تشکل هاي داوطلبانه حمايتي محله محور به مرکزيت مساجد محله ها تحت عنوان کلي شبکه ارتباطي حمايتي مردمي توجه شده و اهداف، وظايف، فعاليتها و بويژه تعامل آنها با کميته امداد امام خميني (ره) به عنوان دستگاه متولي عرضه خدمات حمايتي و يک سازمان حمايتي از تشکل هاي مردمي، طراحي و تبيين شده است. الگوي تعاملي اين مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعي اهداف توانمندسازي و خوداتکايي محرومان را با رويکرد مسجدمحوري مورد توجه قرار داده و شاخصهاي کاهش فقر، احياي آموزه هاي ديني در زمينه انفاق و نوع دوستي، احياي جايگاه مساجد در نظام اسلامي، افزايش همبستگي و سرمايه اجتماعي، افزايش رضايتمندي و عزت نفس نيازمندان، کاهش هزينه هاي اجرايي و تشکيلاتي و در نتيجه افزايش بهره وري عرضه خدمات حمايتي به محرومترين اقشار جامعه را هدف قرار داده است.
عنوان تحقیق : سازمانهاي مردم نهاد (CBO) به عنوان بستري مناسب براي کاهش آسيب و پيشگيري از سوء مصرف مواد: گزارش يک تجربه (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)
نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقيقات بهداشت روان، انستيتو روانپزشکي تهران)، حسین ابطحي، میترا مرادپور، واحد مهرباني، نفیسه مشايي، رضا بيدكي – 1392
چکیده: هدف: يکي از مسايل اجتماعي مهم شهر هاي بزرگ به ويژه در کشورهاي رو به رشد، بروز آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد است. بهره گيري از توانمندي هاي شهروندي از راه کار هاي کارآمدي است که توسط دانشمندان علوم اجتماعي توصيه مي شود. طرح نشست هاي مشورتي محله محور در اين راستا و با هدف تشويق و جلب همکاري برخي ساکنان محله هاي شهر تهران پايه گذاري شده است که در آن به بررسي، ارايه راهکار و اقدام براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي پرداخته شده است. روش: طرح ياد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست هاي هماهنگي و توجيهي براي کارشناسان و مديران حوزه اجتماعي سازمان هاي درگير در موضوع آسيب هاي اجتماعي برگزار شد. سپس با انجام بررسي هاي ميداني و مصاحبه با فعالان محلي شماري از آنان به عنوان تسهيلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر يک از گروه ها نشست هايي با سر فصل هاي مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازي و بررسي شدند. يافته ها: گروه هاي هر يک از محله ها، 11 نشست مشورتي براي تمرين مهارت هاي آموخته شده در شناسايي و بررسي مسايل اجتماعي تا آغاز رسمي فعاليت CBO ها برگزار کردند. دريافت بروشور از نيروي انتظامي و توزيع آن در سطح محله، نامه نگاري و درخواست رسمي از پليس براي توجه بيشتر به محله و برگزاري همايش راه هاي ارتقاي ايمني با همکاري کلانتري، از جمله اين فعاليت ها بودند. اعضاي CBO محله تلاش کردند پيوند خود را با کلانتري افزايش دهند و از اين راه امکانات بيشتري براي افزايش ايمني محله فراهم کنند. اعتياد نخستين آسيب اجتماعي محله و فقر نيز يکي از علل اصلي آسيب در سطح محله شناخته شد. نتيجه گيري: سازمان هاي مردم نهاد به عنوان يکي از راه کارهاي نوين در پيشگيري و کاهش آسيب هاي ناشي از اعتياد مي توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نيز توان مندي هاي موجود در ميان مردم، مي توان راه اندازي و گسترش اين نهادها را با هدايت، نظارت و رهبري روانپزشکان پيگيري کرد.
عنوان تحقیق: بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار
نویسنده: مرضیه براري (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم تحقيقات تهران)، -1391
چکیده: اين تحقیق برگرفته از نتايج يک پژوهش تجربي در باب تاثير سازمان هاي مردم نهاد (NGO) با تاكيد بر فعاليت آنها در زمينه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير عضويت در سازمان هاي مردم نهاد بر پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسي تفاوت ميانگين دسترسي به منابع رفاهي، مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، رضايت از زندگي، قدرت كنترل و تصميم گيري و نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود، در بين دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پيمايش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات استفاده گرديد. نمونه آماري 384 نفر محاسبه گرديده است که از روش نمونه گيري خوشه اي يک مرحله اي انتخاب شده اند. نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات با استفاده از آزمون خي دو و آزمونu يا من ويتني نشان مي دهد که: زنان عضو در سازمان هاي مردم نهاد بطور معناداري از پايگاه اجتماعي- اقتصادي بالاتر، دسترسي به امكانات رفاهي بيشتر، رضايت از زندگي بيشتر و بهبود نگرش نسبت به توانايي ها و شايستگي هاي خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد ديگري نظير مهارت هاي حرفه اي، حمايت اجتماعي، اعتماداجتماعي، قدرت كنترل و تصميم گيري تفاوت معنادار آماري بين دو گروه از زنان وجود نداشت.
عنوان تحقیق: الگوشناسي كنش ارتباطي در تعين مفهوم شهروندي
عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388
چکیده: امروزه اهميت مساله شهروندي را مي توان با توجه به تاثيرات ارتباطات و پيامدهاي آن دريافت. در اين پژوهش سعي شده به اين هدف برسيم كه چگونه با استفاده از كنش هاي ارتباطي به بهبود مناسبات شهروندي ياري رسانيم. در واقع با توجه به اينكه گستره همگاني يكي از مهمترين مفاهيم تبيين شده از سوي يورگن هابرماس نظريه پرداز مكتب انتقادي فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندي از اين طريق به چه شكل مي تواند باشد. با توجه به واكاوي كه در اين پژوهش انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه گستره همگاني نيازمند انجمنهاي داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس براي آزمون فرضيه هاي ذكر شده، گروه هدف سازمان هاي غيردولتي فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروري بر منابع به بررسي مفهوم و معني ارتباط و نقش و تاثير رسانه ها، نظريه هاي ارتباطي و جامعه شناسي مرتبط با موضوع شهروندي و وسايل ارتباطي، مكتب انتقادي فرانكفورت و آشنايي با نظرات يورگن هابرماس، پيدايش مفهوم شهروندي در جهان و ايران (از قبل از مشروطه)، تعريف و انواع سازمان هاي غيردولتي پرداخته شده و در فصل سوم تكنيك و روش تحقيق و در فصل چهارم تجزيه و تحليل يافته هاي آماري بررسي شده است. در فصل پنجم به نتيجه گيري از پژوهش پرداخته شده و در تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مقياس هاي به كاربرده شده از روشهاي ناپارامتري استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معني داري مشاهده شد. بنابراين هر سه فرضيه اين پژوهش تاييد شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوي كنش ارتباطي هابرماس، الگويي ارتباطي را پيشنهاد مي كنند. در اين الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، ميانه و كلان تقسيم شده و ويژگيهاي هر كدام به همراه نمونه هايي از هر كدام از اين حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر مي رسد با توجه به مسايل مطروحه در اين پژوهش، سطح مياني به دليل ويژگي كثرت گرايي وسايل ارتباطي، ساده و كوچك بودن، محلي بودن رسانه ها، غيردولتي بودن رسانه ها و تعامل بين فرستنده و گيرنده (دوسويه) بالاترين تاثيرگذاري را در ايجاد كنش ارتباطي موثر بين سازمان هاي غيردولتي و شهروندان خواهد داشت.
عنوان تحقیق: تاثير استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي
میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391
چکیده: زمينه و هدف: امروزه سازمان ها براي رسيدن به اهدافشان با توجه به شرايط محيطي ازجمله فرصت ها، تهديدها و نقاط ضعف و قوت خويش، استراتژي هايي را اتخاذ مي کنند که سازمان هاي غيردولتي نيز از اين قاعده مستثني نيستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي استراتژي هاي سازمان هاي غيردولتي در جهت رشد و توسعه سرمايه اجتماعي پرداخته است. روش: روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ـ پيمايشي مي باشد. داده هاي پژوهش به وسيله پرسشنامه محقق ساخته از طريق 196 نفر از مديران ارشد سازمان هاي غيردولتي در شهر تهران به صورت نمونه گيري خوشه اي گردآوري شده است. بدين منظور پرسشنامه اي در رابطه با اين دو متغير طراحي شد و پس از اطمينان از روايي و پايايي آن در ميان جامعه نمونه توزيع گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري توصيفي و براي تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها از تکنيک هاي همبستگي شامل: کلموگروف، اسپيرمن، تاوکندال بي، دي سامرز و براي تعيين اولويت بندي عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شده است. يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که به کارگيري استراتژي هاي نهادهاي غيردولتي، موجب ايجاد و ارتقا سرمايه اجتماعي در سازمان ها خواهد شد. نتيجه گيري: سازمان هاي غيردولتي و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزايش سرمايه اجتماعي مي گردد و مي توانند شرکاي نوپاي دولت در عرصه هاي خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.
عنوان تحقیق: جايگاه و ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي با تاکيد بر نظام حقوقي ايران
نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقيقي (دانشکده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي) -1388
چکیده: پرسش اصلي، ماهيت حقوقي سازمان هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران است. فرضيه اين تحقیق اين است که اين سازمان ها ماهيتي غيرحاکميتي، غيرانتفاعي و غيرسياسي دارند و به لحاظ کار ويژه نيز در اجراي آرمان هاي قانون اساسي همگرايي دارند. در اين تحقیق با استفاده از روش تفسير معطوف به هدف، موضوع بررسي شده و فرضيه تحقیق (البته با تدقيق بيشتر آن) اثبات شده است.
عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود
نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387
چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با استفاده از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.
عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار
امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) – 1392
چکیده
سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.
خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .
یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد .
عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی
محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی – شهرداری تهران ) – 1387
چکیده
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی
عنوان تحقیق : مطالعات بنيادي و كاربردي ‌درخصوص سازمان‌هاي‌ غيردولتي (NGOs )
محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) – 1384
چکیده
سازمان‌هاي غيردولتي موسوم به NGO از افرادي تشكيل مي‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگي به دولت و به‌طور غيرانتفاعي و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگي ، اجتماعي، خيريه، زيست‌محيطي و امثال آن فعاليت مي‌كنند.
هدف اين سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملي و مصالح عمومي كشور است . براساس تعريف سازمان ملل ، NGO ها يا سازمان‌هاي غيردولتي مي‌بايست داراي چهار مشخصه اصلي باشند ، 1) از وابستگي مستقيم به هر حكومتي آزاد باشند 2) فعاليت‌هاي سياسي و وابستگي به احزاب سياسي نداشته باشند 3) غيرانتفاعي باشند و فعاليت اقتصادي نكنند 4) فاقد فعاليت‌هاي خشونت‌آميز بوده و با گروه‌هاي بزهكار مرتبط نباشند.
واقعيت‌هاي جهان امروز نشان مي‌دهد كه قدرت‌هاي سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاري از سازمان‌هاي غيردولتي موسوم به NGO به دنبال پيشبرد اهداف خودقیمت: تومان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید